CE İŞARETİ

CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün üreticisi veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. İlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir.

Dış ticaretimiz açısından, bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracati mümkün değildir. İç pazarımız açısından ise, mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına sürülmesi de mümkün bulunmamaktadır.

CE İŞARETİ GEREKTİREN DİREKTİFLER
ÜRÜN ADI AB’NİN İLGİLİ MEVZUATI DİREKTİF
1. Alçak gerilim cihazları Low voltage equipment (73/23/EEC)
2. Basit basınçlı kaplar Simple pressure vessels (87/404/EEC)
3.Gaz Yakan Aletler Gas appliances (90/396/EEC)
4. Sıcak su kazanları Hot water boilers (92/42/EEC)
5. Elektromagnetik uygunluk Electromagnetic compatibility (89/336/EEC)
6.Makinalar Machinery (98/37/EC)
7.Sivil kullanım için patlayıcılar Civil explosives (93/15/EEC)
8.Otomatik olmayan tartı aletleri Non-automatic weighing instruments (90/384/EEC)
9.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres (94/9/EC)
10. Asansörler Lifts (95/16/EC)
11. Basınçlı kaplar Pressure equipment (97/23/EC)
12.Aktif emplante edilen tıbbi cihazlar Active implantable medical devices (90/385/EEC)
13.Tıbbi cihazlar Medical devices (93/42/EEC)
14.In vitro diagnostik tıbbi cihazlar In vitro diagnostic medical devices (98/79/EC)
15.Oyuncaklar Toys (88/378/EEC)
16.Gezi Amaçlı Tekneler Recreational craft (94/25/EC)
17.İnşaat malzemeleri Construction products (89/106/EEC)
18.Kişisel korunma donanımları Personal protective equipment (89/686/EEC)
19.Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları Radio and telecommunications terminal equipment (99/5/EC)
20. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar Cableway installations designed to carry persons (2000/9/EC)

 

CE” İŞARETİ ÜRÜNE NASIL İLİŞTİRİLİR?

Direktifler kapsamındaki bir ürünün, CE İşaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak; eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir ürün için hangi türden uygunluk değerlendirmesi yöntemine başvurulacağı konusunda temel rehber ilgili ürün direktifi olup, burada izlenecek uygunluk değerlendirme işlemleri detaylı olarak belirlenmiştir.
CE İşaretinin iliştirilmesi için AB Direktiflerinde öngörülen uygunluk değerlendirme işlemleri genel olarak 2 gruba ayrılabilir:

1) Üretici, kendi imkânlarıyla veya başka bir test kuruluşuna ürününün testini yaptırmak suretiyle, ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını tespit edebilmektedir. Ürünün uygun olması halinde, üretici bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE işaretini iliştirmektedir.

2) Daha yüksek riskli ürün gruplarında ise, üreticinin mutlaka AB Üyesi ülkelerde yerleşik olan onaylanmış kuruluşlara (Notified Body) belgelendirme kuruluşlarının yapacağı test sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde üretici yine bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE İşaretini iliştirmektedir.  Başvurma zorunluluğu bulunmaktadır.

CE İşareti verebilecek test ve belgelendirme kuruluşları, üye ülke yetkilileri tarafından altyapısı yeterli görülen kuruluşlar arasından belirlenmektedir. Üye ülke yetkilileri tarafından belirlenerek AT Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar onaylanmış kuruluş (Notified Body) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşlar Avrupa Komisyonu’na bildirilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu kuruluşların isimleri AT Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.
AB’de bu kuruluşların akredite edilmiş olmaları yetkinliklerini ispat konusunda yaygın bir yol olarak görülmektedir.

CE BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

“CE” İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ
1. Mevcut Kalite Sisteminin İncelenmesi, denetlenmesi ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi,

 1. CE İşareti Danışmanlık hizmeti kapsamında CE işareti belgesi ve CE İşareti belgesini almak için izlenecek prosedürler ile ilgili temel eğitimin verilmesi,
  3. Ürünle ilgili Direktiflerin belirlenmesi,
  4. Belirlenen direktiflerle ilgili yol haritasının oluşturulması (Etken Kalite tarafından CE işareti Danışmanlık raporunun hazırlanması)
 2. Belirlenen direktifler paralelinde ilgili eğitimlerin verilmesi (tıbbi cihazlar direktifi, makina emniyet, basınçlı kaplar, emc, lvd vb.) (CE İşareti Danışmanlık raporunun Etken Kalite tarafından değerlendirilmesi)
 3. Şayet mevcut ise, ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını tespit edilmesi,
  7. Ürünün satılabileceği AB üyesi ülke/ülkelerde söz konusu ürünle ilgili hala yürürlükte  olan milli kuralların bulunup bulunmadığını araştırınız,
  8. Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde/Direktiflerinde yer alan temel gereklere uygunluğunu tespit etmek için öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemini tespit edilmesi,
  9. Ürünün temel gereklere uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluşa başvurulması gerekip gerekmediğini belirlenmesi,
  10. Uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlandığından emin olmak açısından, talep edilen tüm test ve uygunluk  kriterlerini tamamlamak için bir Onaylanmış Kuruluş ile yakın olarak çalışılması,
  11. Teknik Dosyayı ve Direktif/Direktiflerde talep edilen diğer rapor ve belgeleri muhafaza edilmesi,
  12. Uygunluk değerlendirmesini müteakip Uygunluk Beyanını ve varsa talep edilen destekleyici delillerin hazırlanması,
  13. Onaylanmış Kuruluşun Tetkiki Hakkında Bilgilendirmelerin Yapılması
 4. Ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya beraberindeki belgeye “CE” işaretini doğru olarak iliştirdikten sonra ürünün piyasaya arz edilmesi.
 5. Firmanızın belgelendirme denetimine sokulması (Etken Kalite tarafından CE işareti Danışmanlık raporunun hazırlanması)
  16. TÜRKAK’TAN onay yazısını almak. (CE işareti Danışmanlık raporunun Etken Kalite tarafından değerlendirilmesi)

Aşağıda belirtilen alanlarda CE belgesi ve Test Danışmanlık hizmetleri verilmektedir;

89/106/AT Yapı Malzemeleri Direktifi

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Direktifi

99/36/AT Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi

98/37/AT Makineler Direktifi

96/98/AT Denizcilik Ekipmanları Direktifi

95/16/AT Asansörler Direktifi

89/686/AT Kişisel Koruma Ekipmanları Direktifi

Aşağıdaki konularda Yangına Dayanım Testleri için danışmanlık hizmeti verilmektedir;

Yangın Kapıları  Yangına Dayanım Testi

Asansör Kapıları  Yangına Dayanım Testi

Yangına Dayanıklı Sıvalar  Yangına Dayanım Testi

Yangına Dayanıklı Boyalar  Yangına Dayanım Testi

Yangına Karşı Korumalı Kepenkler  Yangına Dayanım Testi

Yangına Dirençli Demirbaşlar  Yangına Dayanım Testi

Prefabrik Duvarlar  Yangına Dayanım Testi

Tuğla Duvar Bloklar  Yangına Dayanım Testi

Ahşap, Beton ve Çelik Döşemeler  Yangına Dayanım Testi