ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

ISO NEDİR?
1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for standardization)Uluslararası standart Organizasyonudur.

EN NEDİR?
EN (Europeane Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

ISO’NUN TANIMI : ISO ‘International Organization for Standardization’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001: Etkin bir Kalite Yönetim Sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO‘ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 Kalite Yönetim Standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.
ISO 9000 NEDİR? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 NEDİR? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008 NEDİR? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren revizyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu

TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir

ISO 9000 STANDARDLARININ GELİŞİMİ

-1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)

-1968’de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde)

-1979’da BS 5750(İngiltere’de)

-1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)

-1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından)

-1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı

-1991’de TS-EN-ISO 9000

-1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)

-1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.

-2000’de ISO tarfından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.

-2008’de ISO tarfından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.

– Eylül 2015’de ISO tarfından revize edildi ve 9001:2015 olarak yayımlandı.

ISO 9001:2015 Revizyonunun Getirdiği Yenilikler;

ISO 9001:2015 Revizyonunun Getirdiği Yenilikler ile ilgili bilgililere geçmeden önce standartla ilgili son gelişmelerden bahsedelim.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı Eylül 2015 tarihinde yayınlandı.

Uluslararası standartlar her 5 yılda bir gözden geçirilmekte ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak revize edilmektedir. Revizyonun amacı, diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilirliği sağlamaktır. (ISO 14001, AS 9100 gibi)

Ayrıca gelişen teknolojik ilerlemeler ışığında kurumsal yönetime daha iyi entegre olabilecek bir yaklaşımı sağlarken, sistemin uzun yıllar tutarlı olabilecek bir temele dayanması hedeflenmektedir.

Kuruluşların müşterilerini memnun etme yeteneğini geliştirirken, artan operasyonel ortamları da net olarak yansıtmak ve yeni standardın bütün potansiyel ihtiyaçların karşılanmasını güvence altına alıp, aynı zamanda da bürokrasiyi azaltmaktır.

Firmalar, Eylül 2018 tarihine kadar mevcut kalite yönetim sistemlerini ISO 9001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.

Bu süreçte ilk defa belge alacak firmalara ISO 9001:2008 versiyonuna göre belge alabilmeleri için  2016 yılının sonuna kadar süre verileceği öngörülmektedir.

ISO 9001:2015 Revizyonunun Getirdiği Yenilikler

 • Risk tabanlı düşünceye vurgu
 • Kuruluş ve müşterileri için değer üretmeye daha güçlü bir vurgu
 • Dokümantasyonun daha esnek kullanımı
 • Hizmet kuruluşları için daha kolay uyarlanabilirlik
 • Tüm yönetim sistemi standartlarında kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir ortak format

ISO 9001:2008 Belgeli Firmaların Yapması Gerekenler

 • Yeni standarda göre mevcut yönetim sisteminizin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için boşluk analizi yapılması
 • Boşluk analizinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması için bir uygulama planının yapılması
 • Kuruluşunuzda yönetim sisteminin yürütülmesine etki eden personele gerekli eğitim ve bilincin verilmesi
 • Mevcut yönetim sistemi güncellemesi ve uygulamaların gerçekleştirilmesi
 • Gerekli düzenlemelerin sağlanması sonrası ISO 9001:2015 geçiş belgelendirmesi için başvuru yapılması gerekmektedir.

ISO 9001:2015 Neler Götürdü

 • Yönetim Temsilcisi,
 • Kalite El Kitabı,
 • Zorunlu prosedürler,
 • Önleyici Faaliyetler,
 • Dış Kaynaklı Prosesler,

En önemli 5 Yenilik Nedir

 • Yönetim –   Liderlik
 • Doküman/kayıt –  Dokümante Bilgi
 • Önleyici Faaliyet – Risk Temelli Süreç Yönetimi
 • Uygun Olmayan Ürün –  Uygun Olmayan Çıktı
 • Satın alma – Dış Tedarikçiler

ISO 9001:2015 STANDART YAPISI

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standart/dokümanlar
 3. Tanım ve terimler
 4. Kuruluşun yapısı
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destek
 8. Operasyon
 9. Performans değerlendirme

 

TS-EN-ISO 9001:2015 STANDARDI ŞU BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR:

1 KAPSAM

2 ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DOKÜMANLAR

3 TERİMLER VE TARİFLER

4 KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 KURULUŞ VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI

4.2 İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI

4.3 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ

4.4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE PROSESLERİ

5 LİDERLİK

5.1 LİDERLİK VE TAAHHÜT

5.1.1 GENEL

5.1.2 MÜŞTERİ ODAĞI

5.2 POLİTİKA

5.2.1 KALİTE POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI

5.2.2 KALİTE POLİTİKASININ DUYURULMASI

5.3 KURUMSAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

6 PLANLAMA

6.1 RİSK VE FIRSATLARI BELİRLEME FAALİYETLERİ

6.2 KALİTE AMAÇLARI VE BUNLARA ERİŞMEK İÇİN PLANLAMA

6.3 DEĞİŞİKLİKLERİN PLANLANMASI

7 DESTEK

7.1 KAYNAKLAR

7.1.1 GENEL

7.1.2 KİŞİLER

7.1.3 ALTYAPI

7.1.4 PROSESLERİN İŞLETİMİ İÇİN ÇEVRE

7.1.5 KAYNAKLARIN İZLENMESİ VE ÖLÇÜMÜ

7.1.6 KURUMSAL BİLGİ

7.2 YETERLİLİK

7.3 FARKINDALIK

7.4 İLETİŞİM

7.5 DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

7.5.1 GENEL

7.5.2 OLUŞTURMA VE GÜNCELLEME

7.5.3 DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ

8 OPERASYON

8.1 OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL

8.2 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLAR

8.2.1 MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM

8.2.2 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN TAYİN EDİLMESİ

8.2.3 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

8.2.4 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN DEĞİŞMESİ

8.3 ÜRÜN VE HİZMETLERİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

8.3.1 GENEL

8.3.2 TASARIM VE GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI

8.3.3 TASARIM VE GELİŞTİRME GİRDİLERİ

8.3.4 TASARIM VE GELİŞTİRMENİN KONTROLÜ

8.3.5 TASARIM VE GELİŞTİRME ÇIKTILARI

8.3.6 TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞİŞİKLİKLERİ

8.4 DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES, ÜRÜN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ

8.4.1 GENEL

8.4.2 KONTROLÜN TİPİ VE BOYUTU

8.4.3 DIŞ TEDARİKÇİ İÇİN BİLGİ

8.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU

8.5.1 ÜRETİM VE HİZMET SUNUMUNUN KONTROLÜ

8.5.2 TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK

8.5.3 MÜŞTERİ VEYA DIŞ TEDARİKÇİYE AİT MÜLKİYET

8.5.4 MUHAFAZA

8.5.5 TESLİMAT SONRASI FAALİYETLER

8.5.6 DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLÜ

8.6 ÜRÜN VE HİZMET SUNUMU

8.7 UYGUN OLMAYAN ÇIKTININ KONTROLÜ

9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1 İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

9.1.1 GENEL

9.1.2 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

9.1.3 ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

9.2 İÇ TETKİK

9.3 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

9.3.1 GENEL

9.3.2 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GİRDİLERİ

9.3.3 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ ÇIKTILARI

10 İYİLEŞTİRME

10.1 GENEL

10.2 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET

10.3 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

TS-EN-ISO 9000:2000 SERİSİ

TS-EN-ISO 9000 standardları dört temel standardtan oluşmaktadır. Bunlar;

 • TS-EN-ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TEMEL KAVRAMLAR, TERİMLER
 • TS-EN-ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-ŞARTLAR
 • TS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖN. SİS.-PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KILAVUZ
 • EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE TETKİKİ İÇİN KILAVUZ’dur.

KALİTENİN TANIMI

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.

Kullanıma uygunluktur.(Dr.J.M.JURAN)

Şartlara uygunluktur.(P.B.CROSBY)

 

ISO 9000 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.

SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.

KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.

VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ:

Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir. TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. TKY’de hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden, işçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur.

Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm ilkeleri

(*Müşteri Odaklılık *Üst Yönetim Liderliği *Sürekli Gelişme *Tam Katılım) ile benimsenip uygulanırsa kuruluşun dinamizmini ve yapısını geliştirmekte başarılı olur.

ISO 9001:2015 ile gelen yeni “Kalite Yönetim Prensipleri” nelerdir?

Kalite Yönetim Prensipleri 7 adettir ve sırasıyla şöyledir.

 • Müşteri Odaklılık;    tüm çalışanların müşteri odaklı olması beklenir
 • Liderlik;   kuruluş içerisinde bir ekibi yönetiyorsanız lidersiniz demektir. Liderlik anlayışının benimsenmesi istenir.
 • Çalışanların Katılımı;  KYS içerisinde bütün çalışanlara ihtiyaç vardır ve KYS faaliyetlerine katılımı gerekir.
 • Proses Yaklaşımı;   Proses yaklaşımı uygulanmalıdır. (Bu prensibi ileride daha detaylı inceleyeceğiz.)
 • İyileştirme;  Çeşitli yollarla iyileştirmeler yapmak ve bunu sürekli kılmak her kuruluşun prensipleri arasında yer almalıdır.
 • Kanıta Dayalı Karar verme;   Etkin kararlar verilerin ve bilginin analizine dayanır. Ölçüm ve istatistik tüm çalışanların günlük yaşamına entegre olmalıdır. Yönetim sisteminin temelini veri, ölçüm ve bilgi sistemi oluşturmalıdır. Bu nedenle kanıta dayalı karar verme prensibi önemlidir.
 • İlişki Yönetimi; Kuruluşlar iç ve dış taraflarla karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler oluşturmayı ve bunu yönetmeyi prensip edinmelidir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR:

 1. Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini sağlar,
 2. Organizasyonun belirlenerek bütün çalışanların görev yetki ve sorumluluklarının oluşturulmasını sağlar,
 3. Çalışanların tatminini sağlar,
 4. Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi sağlar,
 5. Maliyetleri azaltır ve Zamandan tasarruf sağlar,
 6. Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü sağlar,
 7. Rekabet üstünlüğü, satışta avantaj sağlar,
 8. Müşteri şikâyetlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılmasını sağlar,
 9. Müşteri iadelerinin azaltılmasını sağlar,
 10. Kaynakların daha iyi kullanımını sağlar,
 11. Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını sağlar,
 12. Pazarda rekabet şansını arttırır,

ISO 9001 BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR
MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; Üst Yönetim ile görüşme, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Müşteri portföyü ve şirketin yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınması. ISO 9001 KYS Eğitim ihtiyacının ve tarihlerin belirlenmesi(ETKEN KALİTE tarafından ISO 9001 danışmanlık raporunun hazırlanması)
ŞİRKET YAPISINA UYGUN ORGANİZASYONUN, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIN OLUŞTURULMASI

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; Şirket organizasyonunun yapılması. Organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için Görev tanımlarının, Niteliklerinin, Yetki ve Sorumluluklarının belirlenmesi, atamaların yapılması ve Yönetim Temsilcisinin Belgelendirme kuruluşu adına firmayı temsil edecek biri olarak belirlenmesi ve dökümanların yazılı hale getirilmesi,  (ETKEN KALİTE tarafından ISO 9001 danışmanlık raporunun hazırlanması)
KALİTE POLİTİKASI, MİSYON, VİZYON ve HEDEFLERİN OLUŞTURULMASI 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; Kalite Politikası, Vizyon, Misyon ile tutarlı Kalite Hedeflerin Belirlenmesi (ETKEN KALİTE tarafından ISO 9001 danışmanlık raporunun hazırlanması)
KALİTE EL KİTABININ OLUŞTURULMASI 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; Kalite El Kitabının oluşturulması ve şirket personelleri tarafından sürekliliğinin sağlanması, ISO 9001 El Kitabındaki kapsam ve hariç tutmaların üst yönetim ve yönetim temsilcisi tarafından belirlenmesi, proseslerin ve etkileşimlerin açıklanması (ETKEN KALİTE tarafından ISO 9001 danışmanlık raporunun hazırlanması)

PROSEDÜRLERİN, TALİMATLARIN OLUŞTURULMASI 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; ISO 9001 standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü Prosedürlerin yazılı hale getirilmesi
ISO 9001 standardın ürün gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi (ETKEN KALİTE tarafından ISO 9001 danışmanlık raporunun hazırlanması)

FORM, RAPOR, PLAN, ÇİZELGE ..VS.GİBİ DESTEK DOKÜMANLARIN OLUŞTURULMASI
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; gerekli Form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı. Birimlerde tutulan kayıtların, verilerin toplanarak analiz edilmesi (ISO 9001 danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)
KALİBRASYON CİHAZLARININ ANALİZİNİN YAPILMASI
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; Ürün veya hizmet spesifik özelliklerini etkileyen, ölçüm amacıyla kullanılan cihazların uluslararası akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarlarının belirlenerek ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak                                            (ISO 9001 danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)
YILLIK EĞİTİM PROGRAMINDAKİ EĞİTİMLERİN TAKİBİ 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; Yıllık eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan iç eğitimlerin belirlenmesi ve programlara dahil edilmesi, Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti ve uygulamaların yapılması (ISO 9001 danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; Kurulan Kalite Sisteminden toplanan veriler analiz edilerek istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi  (ISO 9001 danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)

PERFORMANS RAPORU VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; Kalite Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi, Yönetiminin Gözden Geçirme Toplantısının planlanması, Yönetiminin gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve Kalite sisteminin değerlendirilmesi (ISO 9001 danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)

İÇ DENETİM VE TAKİP DENETİM TETKİKLERİNİN YAPILMASI 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; ISO 9001 İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması,  İç tetkik sorularının hazırlanması ve İç tetkik planının yapılması, ISO 9001 KYS Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi, Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi (ISO 9001 danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN YAPILMASI
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması, Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması oluşturulması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması,  Yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi  (ISO 9001 danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)

BELGELENDİRME TETKİKİ
ISO 9001
 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde; Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması, Belgelendirme denetiminden önce firma uzmanlarımızın (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Standardlarına göre Uluslararası geçerliliği olan Lead Assessor Belgeli Denetçilerimiz tarafından) denetlenecek firmayı denetlemesi ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik), Eksikliklerin giderilmesi ve düzeltici önleyici faaliyetler, Belgelendirme denetimine girilmesi, Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması, İyileşmeye yönelik çalışmaların yapılması (ISO 9001 danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi), Şirket talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyine ait çıktıların ölçülmesi.