TÜM KAMU KURUMLARININ ( BELEDİYELERİN ÜNİVERSİTELERİN VB ) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİNE GÖRE YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla   kamu malî yönetim sistemi tüm kamu kurumlarında uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlendi ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlandı.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve Geliştirilmesi amacıyla (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel şart belirlendi.  (Kamu İç Kontrol Standartları)

Kamu İç Kontrol Standartları uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte belirlendi. Tebliğde, kamu idarelerinin gerek görmeleri halinde, İdare Ayrıntılı  Kamu İç Kontrol Standartları  da   belirleyebilecekleri öngörüldü.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğde   ayrıca, kamu idareleri tarafından iç kontrol sistemlerinin  Kamu İç Kontrol Standartlarına   uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için  eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmaların 31.12.2008 tarihine kadar tamamlanması, söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum kapsamında, bazı kamu idareleri tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinin gerekliliklerini önemli ölçüde karşılayan  eylem planları hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

Bununla birlikte, merkezi uyumlaştırma kapsamında yürütülen izleme çalışmalarında tespit edilen ve Maliye Bakanlığına intikal eden bilgilerden bazı kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin  Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği   kapsamında yapılması gereken çalışmaları tamamlayamadıkları için en geç 30.6.2009 tarihine kadar hazırlayarak Maliye Bakanlığına sunmaları için ek süre verildi.

04.02.2009 tarih ve B.07.0.0.BMK.0.24-150/4005-1205 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu yazıya göre tüm kamu kurumlarının 30.6.2011 tarihine kadar Eylem Planında  yer alan çalışmaların yerine getirilmesi ve Yürürlüğe konulmuş  Eylem Planlarında değişiklik yapılması halinde, revize edilmiş Eylem Planları  da üst yönetici onayını müteakip Maliye Bakanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinin gereği olarak Eylem Planında yer alan çalışmaların 30.6.2011 tarihine kadar tamamlanamaması durumunda kamu kurumlarının bütçeleri onaylanmayacaktır.

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

Maliye Bakanlığının 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı  Kamu iç Kontrol Standartları Tebliği özetle; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Beşinci Kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun  55 inci maddesinde iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.

Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak  yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır.

Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin   Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için  eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmelerini istemektedir.

İç Mali Kontrol Standartları Tebliğine uygun kontrol ortamını sağlayamayan kurumlar için daha sonra aşağıdaki takvim yapılmıştır. 1. Tebliğin Yayını: 26.12.2007 – RG: 26738 2. Çalışmaların planlanması ve gerekli düzenlenmelerin yapılması için belirlenen tarih: 31.12.2008 3. Eylem Planın hazırlanması ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi 30.06.2009 4. Eylem Planın  tamamlanarak kontrol ortamının çalıştırılması gereken tarih: 30.06.2011

Etken Kalite olarak  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği  üzerinde yapılan incelemeler sonucu İç Kontrol Standartları İş ve Eylemleri Listesi   hazırlanmıştır.

İç Kontrol Standartları İş ve Eylemleri Listesi  nin kamu kurumlarına Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği uygulanması ile ilgili hangi alanlarda hizmet verebileceğini Dış Hizmet Alımı seçeneği ile tasnif etmiştir. Bu tasnife göre Kurumunuza aşağıda ana başlıkları sunulmuş konularda danışmanlık hizmeti verebileceğimizi bilgilerinize sunarız.

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

 • Norm Kadro çalışmaları
 • Bilgi Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • Doküman Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • Performans ve insan Kaynakları Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • Proje Yönetimi Sistemi kurulması Danışmanlığı
 • Balanced Score Card Sisteminin (Ölçüm kartı Tekniği) Kurulması Danışmanlığı
 • Stratejik Plan hazırlama Danışmanlığı
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • ISO 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğin öngördüğü sistemlere ilişkin eğitimler
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğin öngördüğü sistemlerin satın alma şartnamelerinin hazırlanması
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğin öngördüğü sistemlerin sistem analizi hizmetleri Danışmanlığı