TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS)
Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi Standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

 

TS 18001(OHSAS) STANDARDININ GELİŞİMİ

-1996’da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sis. rehberi

-1997’de Technical report NPR 5001

-1999’da BS tarafından (İngiltere’de)

-2004’de TS 18001 olarak yayınlandı

 

TS 18001 (OHSAS) STANDARDI ŞU BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR:

1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3.TERİMLER VE TARİFLER

4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI

4.1 GENEL ŞARTLAR

4.2 ISG POLİTİKASI

4.3 PLANLAMA

4.4.UYGULAMA VE ÇALIŞTIRMA

4.5. KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

4.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

 

TS 18001 (OHSAS) STANDARDI

OHSAS 18001:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME SERİSİ-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SPESİFİKASYONU

OHSAS 18002:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ-OHSAS 18001 UYGULAMA REHBERİ

 

TS 18001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri yönetimin kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.

RİSK DEGERLENDİRMESİ: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karak vermek.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

 

TS 18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR:

Kuruluşlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Şartların sağlanması,

Karlılığı arttırmak

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak

Çalışanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği bilincinin yerleşmesi, Çalışma sırasında oluşabilecek risklerin tespiti ve risk analizleri yapılarak kaza ve olayların oluşumunun engellenmesi veya azaltılması,

Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek

Motivasyon ve katılımı arttırmak

Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak

Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak

Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

 

TS 18001 (OHSAS) BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR
MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; Üst Yönetim ile görüşme, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG) yasal mevzuatı hakkında bilgilendirme, Müşteri portföyü ve şirketin yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınması. TS 18001 (OHSAS) Eğitim ihtiyacının ve tarihlerin belirlenmesi (ETKEN KALİTE tarafından TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun hazırlanması)
ŞİRKET YAPISINA UYGUN ORGANİZASYONUN, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIN OLUŞTURULMASI

TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; Şirket organizasyonunun yapılması. Organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için Görev tanımlarının, Niteliklerinin, Yetki ve Sorumluluklarının belirlenmesi, atamaların yapılması ve Yönetim Temsilcisinin Belgelendirme kuruluşu adına firmayı temsil edecek biri olarak belirlenmesi ve dökümanların yazılı hale getirilmesi,  (ETKEN KALİTE tarafından TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun hazırlanması)
POLİTİKA, MİSYON, VİZYON ve HEDEFLERİN OLUŞTURULMASI
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Vizyon, Misyon ile tutarlı İş Sağlığı ve Güvenliği Hedeflerin Belirlenmesi (ETKEN KALİTE tarafından TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun hazırlanması)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EL KİTABININ OLUŞTURULMASI
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabının oluşturulması ve şirket personelleri tarafından sürekliliğinin sağlanması, TS 18001 (OHSAS) El Kitabındaki kapsamın üst yönetim ve yönetim temsilcisi tarafından belirlenmesi, proseslerin ve etkileşimlerin açıklanması (ETKEN KALİTE tarafından TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun hazırlanması)

 

PROSEDÜRLERİN, TALİMATLARIN OLUŞTURULMASI
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; TS 18001 (OHSAS) standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü Prosedürlerin ve izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi (ETKEN KALİTE tarafından TS 18001 (OHSAS)  danışmanlık raporunun hazırlanması)

 

FORM, RAPOR, PLAN, ÇİZELGE ..VS.GİBİ DESTEK DOKÜMANLARIN OLUŞTURULMASI
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; gerekli Form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı. Tehlikeler, Riskler ve Risk Analizi hakkında bilgilendirme, Faaliyetlerle İlgili Risk analizinin yapılması, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG) Planı ve Acil Hal Planının hazırlanması, Birimlerde tutulan kayıtların, verilerin toplanarak analiz edilmesi (TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)
KALİBRASYON CİHAZLARININ ANALİZİNİN YAPILMASI
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; Ürün veya hizmet spesifik özelliklerini etkileyen, ölçüm amacıyla kullanılan cihazların uluslararası akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarlarının belirlenerek ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak (TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)
YILLIK EĞİTİM PROGRAMINDAKİ EĞİTİMLERİN TAKİBİ
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; Yıllık eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan iç eğitimlerin belirlenmesi ve programlara dâhil edilmesi, Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti ve uygulamaların yapılması (TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; Kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminden toplanan veriler analiz edilerek istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi  (TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)

PERFORMANS RAPORU VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi, Yönetiminin Gözden Geçirme Toplantısının planlanması, Yönetiminin gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin değerlendirilmesi (TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)

 

İÇ DENETİM VE TAKİP DENETİM TETKİKLERİNİN YAPILMASI
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde;  TS 18001 (OHSAS)  İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması,  İç tetkik sorularının hazırlanması ve İç tetkik planının yapılması, TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi, Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi (TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE  tarafından değerlendirilmesi)

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN YAPILMASI
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması oluşturulması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması,  Yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi  (TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi)
BELGELENDİRME TETKİKİ
TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi paralelinde; Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması, Belgelendirme denetiminden önce firma uzmanlarımızın (TS 18001 (OHSAS) Kalite Yönetim Sistemleri Standartlarına göre Uluslararası geçerliliği olan Lead Assessor Belgeli Denetçilerimiz tarafından) denetlenecek firmayı denetlemesi ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik), Eksikliklerin giderilmesi ve düzeltici önleyici faaliyetler, Belgelendirme denetimine girilmesi, Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması, İyileşmeye yönelik çalışmaların yapılması (TS 18001 (OHSAS) danışmanlık raporunun ETKEN KALİTE tarafından değerlendirilmesi), Şirket talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyine ait çıktıların ölçülmesi

 

ERGONOMİ

ERGONOMİ NEDİR?

Ergonomiye kısaca “fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci” diyebiliriz. Günümüz endüstri çağında makine-insan arasındaki artan ilişkiler, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel çevre birimlerinin yaratılması çabalarını zorunlu kılıyor. Öyle ki artık sadece fiziksel çevrenin ergonomisinden değil, doğrudan insanın zihnine seslenen bilgisayar yazılımları, Internet, web dizaynı vs. gibi öğelerin de insana uyumundan (Zihinsel algılama, kolay kontrol edebilme ve yönlendirebilme açısından) bahsedebiliyoruz.

Bu anlamda ergonomi, birçok bilimsel disiplinin ortak çalışma alanı olan (Başta mühendislik, mimarlık, tıp, fizyoloji, anatomi, psikoloji, sosyoloji olmak üzere) bir yaklaşımlar bütünüdür. Tüm bu bilimsel disiplinler ortaklaşa bir insana uyumlaştırılmış ideal makine-çevre sisteminin arayışı içindedirler. Elbette ki bu arayışın temel amacı, sadece insanın kendisiyle barışık uyumlu bir çevrede yaşaması değil, en önemli üretim faktörü olan insan gücünün (ya da işgücünün) rahat, kolay ve sağlıklı bir şekilde üretim ve ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayan makine, teçhizat, ofis, fabrika düzeni vs.nin yaratılması isteğidir.

Çünkü bilinmektedir ki, insanın verimli çalışması, en iyiyi üretmesi ve ekonomik faaliyetlere en etkin şekilde katılabilmesi, bu ideal uyumun yakalanabilmesine bağlıdır.

 

OFİS DÜZENİ

Ofis düzeni, tüm bu ergonomi çalışmalarının merkezinde bulunur. Belki de bunun temel nedeni, hem ofis düzeninin ergonomik iyileştirmeler için oldukça esnek ve değiştirilebilir olması hem de ofis düzenindeki bu iyileştirme çalışmalarının sonucunun daha çabuk verimliliğe dönüşebilmesinde yatıyor.

KOBİ´ler de, yapılarındaki esneklik, hareketlilik ve manevra yeteneği nedeniyle, ergonomik yenileme ve bunun sonucu oluşan verimlilik kapasiteleri açısından en önemli çalışma alanlarıdır. Gerek yöneticiler, gerekse çalışanlar yönünden, herhangi bir KOBİ´de yapılacak yenilenme çalışmaları, ergonomik ofis dizaynı, ofis yerleşim düzeni, insana uyumlu makine-teçhizat öğeleri, kolay ve işlevli bilişim teknolojisi ürünleri vs. gibi öğelerin verimliliğe katkısı, büyük firmalardan daha hızlı ve ölçeklenebilir olacaktır. Ayrıca büyük firmalarda ki bu gibi yenilenmeye ve insana uyuma yönelik çalışmaların getireceği yüksek maliyetler yanında, herhangi bir KOBİ´ nin üstleneceği ergonomik yapılanma çalışmalarının maliyeti son derece düşük ve kabul edilebilir düzeylerde olacaktır.

Bu amaçla sayfalarımızda, ergonomi ve ofis dizaynı konusunda yeni gelişmeleri, eğilimleri, uygulamaları sizlerle paylaşacağız. Ayrıca bu konulardaki ürünleri, ofis materyallerini tanıtıp, firmalarımız için ofis dizaynı, ofis ekipman ve çevre birimlerini üreten firmaların ürünlerini sizlere tanıtacak ve bu ürünlerle sizlerin karşılaşmanıza yardımcı olacağız.