TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ (TSE MARKASI KULLANMA HAKKI)

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, Kalite Uygunluk Belgesi ve TSE-Kalite Uygunluk Belgesi (TSE, TSEK ve TSE-exMarkası Kullanma Hakkı)

Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)

 Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen şeklindedir.

YURT İÇİNDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ:

* Yurt içinde üretilen ürünlerle ilgili Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası kullanma hakkı), Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) ve TSE ex Kalite Uygunluk Belgesi (TSE ex Markası Kullanma Hakkı) taleplerinde firmalar her bir konu için müracaat formlarını doldurur,

* Türk Standartları Enstitüsü tarafından müracaat değerlendirilir, uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapılır. İnceleme heyeti, üretim yerinde; tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde, numune alınır, ilgili standardına göre numuneler muayene ve deneylere tabi tutulur.

* TSE Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa, firma ile Türk Standartları Enstitüsü arasında TSE Markası Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Ürünlerinin Türk Standardına uygunluğunu ifade eden Türk Standartlarına, Uygunluk Belgesi verilir.

* Firma, her yıl Ocak ayında, bir önceki yıla ait TSE Markalı olarak satılan ürünün brüt satış tutarını Türk Standartları Enstitüsüne bildirir. Bu tutar üzerinden TSE Marka Kullanma Ücret Çizelgesine göre (her yıl yeniden belirlenir) tahakkuk edecek faturayı Türk Standartları Enstitüsü ’ne öder.

 

YURT DIŞINDA ÜRETİLEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ:

*Yurt dışında üretilen ürünlerle ilgili Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası kullanma hakkı), Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) ve TSE ex Kalite Uygunluk Belgesi (TSE x Markası Kullanma Hakkı) taleplerinde firmalar her bir konu için Müracaat Formlarını ve eklerini doldurup, ulaşım iaşe ve ibade masrafları kendileri tarafından karşılanacaksa 20.000 EURO, aksi halde 30.000 EURO, belirtilen Türk Standartları Enstitüsü Banka hesap numaralarından birine avans yatırır, avans dekontu ile birlikte müracaat formlarını ve eklerini (ürün tanıtıcı dokümanlar ile varsa firmanın imza sirküleri, bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ve Marka Tescil belgesi) Türk Standartları Enstitüsüne ulaştırır. Her bir konu için 1.000.000.000.-TL teminat (nakit veya kat-i ve süresiz banka teminat mektubu olabilir) alınır.

* Türk Standartları Enstitüsü müracaat değerlendirilir, uygun görülürse inceleme heyeti görevlendirilir, Türk Standartları Enstitü ile firma koordine içinde inceleme tarihini tespit eder, görev programını, ulaşım ve otel rezervasyonlarını yapar.

* İnceleme heyeti üretim yerinde tesis, ekipman, personel, kalite sistemi yönünden teknolojik inceleme yapar, yeterli görürse numune alır, numuneler ilgili standardına göre firma laboratuarlarında veya Türk Standartları Enstitüsü laboratuarlarında muayene ve deneylere tabi tutulur.

* TSE Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa, firma ile Türk Standartları Enstitüsü arasında TSE Markası Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Ürünlerinin Türk Standardına uygunluğunu ifade eden Türk Standartlarına, Uygunluk Belgesi verilir.

* Firmaya her bir inceleme görevlisi için görevli olduğu gün başına 1050 USD inceleme ve hizmet ücreti, firmaca karşılanmamış ise ulaşım, iaşe ve ibate masrafları, muayene ve deney ile belge ücreti fatura edilir ve alınan avanstan mahsup edilir. Eğer alınan avans yeterli olmazsa aradaki fark firmadan döviz karşılığı olarak talep edilir. Avansın fazla gelmesi halinde aradaki fark firmaya döviz karşılığı olarak iade edilir.

* Firma, her yıl Ocak ayında, bir önceki yılda belge kapsamında Türkiye’ye ithal ettiği ürünün brüt satış tutarını Türk Standartları Enstitüsüne bildirir. Bu tutar üzerinden TSE Marka Kullanma Ücret Çizelgesine göre (her yıl yeniden belirlenir) tahakkuk edecek faturayı Türk Standartları Enstitüsü ’ne öder.

* Aynı yıl içerisinde yapılan sözleşmelerde ücretlerin tahakkuku, sözleşmenin imza tarihinden o yılın sonuna kadar olan süre içerisindeki brüt satış tutarı esas alınarak yapılır.